Měření emisí pro malé zdroje znečištění

Servisní kontrola plynového kotle a MĚŘENÍ CO ve spalinách

NOVINKA OD 1.8.2013

Vzhledem k ukončení topné sezóny 2013/ 2014 je právě nejvhodnější doba na provedení servisní kontroly a údržby Vašeho plynového kotle a nejvyšší čas nechat si ověřit kvalitu spalin Vašeho kotle měřením CO ve spalinách dle změny v TPG 704 01.

S novými pravidly podle TPG 704 01 právě NYNÍ (od 1.8.2013)!

Věnujte jen několik minut svého času následujícímu textu, který může pro Vás být zásadní.

Provedenými změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uváděníspotřebičů typu B *) do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. i při posouzení jejich provozu, MUSÍ nově z bezpečnostních důvodů provést MĚŘENÍ koncentrace CO ve spalinách a ovzduší v místě instalace, dále pak měření tahu komína a teploty spalin. Naměřené hodnoty koncentrace CO ve spalinách se přepočítávají na tzv. hodnotu CO neředěné s ohledem na součinitel spalovacího vzduchu. Na základě hodnoty se stanoví návrh termínu provedení servisu spotřebiče dle následujícího grafu.

1-koncentrace-co

V případě koncentrace vyšší než je hodnota 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu.

Následky provozování mohou být v těchto případech fatální!

koncentrace CO ve vzduchu čas inhalace a následky
30 0,003 prahová limitní hodnota (max. koncentrace, kterou je možné vdechovat
200 0,02 po 2 až 3 hodinách lehká bolest hlavy
400 0,04 bolest přední části hlavy po 1 až 2 hodinách, přechází postupně na celou
800 0,08 závrať, nevolnost a třes údů po 45 minutách, po 2 hodinách bezvědomí
1600 0,16 bolest hlavy, nevolnost a závrať po 20 minutách, po 2 hodinách smrt
3200 0,32 bolest hlavy, nevolnost a závrať po 5 až 10 minutách, po 30 minutách smrt
6400 0,64 bolest hlavy a závrať po 1 až 2 minutách, po 10 až 15 minutách smrt
12800 1,28 smrt po 1 až 3 minutách

 

*) SPOTŘEBIČE TYPU B jsou taková zařízení, která odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny jsou odváděny spalinovou cestou (komínem) do venkovního prostoru. Do této kategorie patří převážná většina plynových kotlů s atmosférickými hořáky, dále některé typy topidel, průtokové ohřívače zapojené do komína nebo s vlastním kouřovodem. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu do místnosti dochází k nedokonalému spalování a navrácení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče umístěny.

Do této kategorie patří převážná většina plynových kotlů s atmosferickým hořákem, dále některé typy topidel, průtokových ohřívačů vody zapojené do komína nebo s vlastním kouřovodem. Kategorie B má 5 podskupin, které se liší konstrukčním provedením (přirozený odtah spalin, odtah spalin ventilátorem aj.).

Tyto kotle jsou nejrizikovější pro vznik podmínek způsobujících otravy oxidem uhelnatým a to i otrav se smrtelnými následky. Podle statistiky se počet úmrtí za rok pohybuje mezi 200 až 300 případy.

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak u spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterým může vznikat podtlak, jehož hodnota je vyšší než 4 Pa způsobený:

 1. Ventilátory
 2. Větracím zařízením
 3. Spotřebiči s ventilátorem
 4. Centrálním vysavačem
 5. Tahem komína jiných spotřebičů
 6. Jinými zařízeními

Ověření nepřípustného tlaku je možné provést tlakovým zařízením, např. sondou pro nízké tlaky s režimem 4Pa měření.

Toto ověření provádí pouze kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.

Toto ověření provádí také MEGAWATT, s.r.o.

Naše firma samozřejmě disponuje takovýmto specifickým měřákem zn. TESTO 320, který je svými technickými parametry skvělou diagnostikou při analýze spalin a zvláště pak při měřeních 4 Pa.

Co je 4 Pa měření?

Přesné a spolehlivé měření podtlaku v místnostech, tedy diferenčního tlaku mezi vnějším ovzduším a tlakem vzduchu v místnosti.

Takové měření vyžaduje speciální postup.

Měření se má provádět za maximálně nepříznivého stavu, tzn. že všechna zařízení ovlivňující tlakové poměry v místnosti (ventilátory, digestoře, centr. vysavače, atd.) musí být zapnuta na plný výkon. Pokud není odsávací zařízení ve stejné místnosti se spotřebičem, nechají se otevřené oddělovací dveře a jiné propojovací otvory. Spotřebič se zapne na plný výkon – tedy kotel, dále typicky digestoř, odvětrávací ventilátor, aj. a vyčká se alespoň 3 minuty na ustálení tlakových poměrů.

Prvních 30 sec. se měří při otevřeném venkovním okně (pokud jsou na oknech a vnějších dveřích žaluzie, měly by být také uzavřeny), kdy by neměl být rozdíl tlaku vzduchu uvnitř místnosti a venku.

Poté se okno uzavře, vyčká se 30 sec. a zkontroluje se podtlak v místnosti s kotlem, přičemž je nutné zkontrolovat také průchodnost a čistotu odtahu spalin. Tento postup se ještě 3x opakuje.

Měření se zaznamená pomocí přístroje na 4 Pa měření.

2-4pa-mereni

Provádí se otvorem pro instalaci odběrové sondy přivádějící odběr spalin do připojeného analyzátoru spalin (v některých případech je nutné do některých typů odkouření udělat otvor, který nemá žádný vliv na funkci spotřebiče. Po ukončení měření se zakryje vhodnou záslepkou).

Podtlak nesmí v celém průběhu měření překročit 4 Pa hranici.

3-podtlak

4 Pa měření také vyžaduje od technika věnovat velkou pozornost přípravě měření a jeho průběhu, aby technik svým nežádoucím chováním (manipulace s dveřmi mezi místnostmi během měření apod.) neovlivnil výsledky měření.

Jakou službu si vyberete s ohledem na typ Vašeho plynového kotle?

 • Servisní údržba BEZ měření CO (turbo + komínové kotle)

Cena pro Vás: 980 Kč*

*) cena je uvedena vč. DPH 15% a přepravného do 10 km (větší vzdálenost bude účtována 10 Kč / ujetý km)

Zahrnuje: vyčištění kotle od nečistot, vyčištění hořáku, kontrola ovládacích a havarijních prvků, seřízení, nastavení optimálních parametrů

 • 4 Pa měření – NOVĚ od 1. 8. 2013

Cena pro Vás: 850 Kč*

 • Koncentrace CO ve spalinách
 • Koncentrace CO v ovzduší u spotřebiče
 • Tahu komína
 • Teploty spalin
 • Měření analyzátorem spalin určeným pro 4Pa měření, vč. vystavení protokolu o naměřených hodnotách

*) cena je uvedena vč. DPH 21% a přepravného do 10 km (větší vzdálenost bude účtována 10 Kč / ujetý km)

Na základě hodnot CO naměřených servisním technikem ve spalinách bude stanoven návrh termínu provedení servisní údržby a jeho periodicita.

 • Servisní údržba vč. měření 4 Pa (u kotlů s odvodem spalin do komína)

cenově zvýhodněno

cena pro Vás 1.580 Kč*

*) cena je uvedena vč. DPH 21% a přepravného do 10 km (větší vzdálenost bude účtována 10 Kč / ujetý km).

Zahrnuje: vyčištění kotle od nečistot, vyčištění hořáku, kontrola ovládacích a havarijních prvků, seřízení účinnosti, měření CO ve spalinách analyzátorem spalin určeným pro 4Pa měření

 

Tak, jako všichni věnujeme pozornost měření emisí např. u osobních či nákladních aut, také Vaše plynové spotřebiče produkující spaliny a škodliviny v nich obsažené, vyžadují kontrolu a měření.

Nedopusťte, aby splodiny z kotle poškodily Vaše zdraví. Případů otravy oxidem uhelnatým každým rokem přibývá, setkáváme se s nimi v médiích a někteří z nás i ve svém okolí.

Buďte o krok napřed a nechte svůj plynový kotel zkontrolovat co nejdříve

Poradíme Vám a odborně vysvětlíme Vaše dotazy.
Neváhejte nás kontaktovat.